FIO AGULHADO MONONYLON CX24 ETHICON

FIO AGULHADO MONONYLON CX24 ETHICON